EDICIÓ 2019

BUSQUEM SOLUCIONS
A PROBLEMÀTIQUES CONCRETES
ELS 4 WORKSHOPS SÓN SIMULTANIS I ES
REPETEIXEN ELS DIES 6 I 7 DE 16 A 17.30H

DESCARREGA LA APP

Recorda que per participar als workshops, cal que realitzeu la inscripció a través de la app

Descarrega Tanca
DESCARREGA LA APP